ماموریت حمایت قاطع زون شمال به قول اردوی ۲۰۹ شاهین تجهیزات طبی کمک کرد

Bawar Media CenterOctober 12, 202086

پروژه برق رسانی در قول اردوی ۲۱۷ پامیر و فرودگاه کندز رسماَ گشایش یافت و به بهره برداری سپرده شد.

انجنیر حاجی محمد مهمند رئیس برق کندز میگوید که این پروژه ۲۵ میلیون دالر هزینه برداشته و در مدت دو سال عملی گردیده است.

آقای مهمند میافزاید که از استیشن عسقلان تا قول اردوی ۲۱۷ پامیر به درازای ۳۵کیلومتر یک خط برق و در امتداد آن سه پایه ترانسفارمر نصب گردیده است.

بگفته رئیس برق کندز، با تطبیق این پروژه تمامی تاسیسات این قول اردو و فرودگاه کندز از انرژی برق شهری برخوردار شدهاند.

پیش از این، تاسیسات یادشده از برق دیزلی استفاده میکردند که پرهزینه و مشکل زا بود.

پروژه مذکور از سوی رهبری ولایت کندز، در حالیکه جنرال یاسین ضیا لوی درستیز وزارت دفاع ملی و عبدالصبور قانع معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله کشور نیز حضور داشتند، افتتاح و مورد بهرهگیری قرار گرفت.

 

خبرنگار: عنایتالله خلیق