شصت تن از نظامیان در بلخ سند لیسانس بدست آورده اند

Bawar Media CenterDecember 1, 202094

چهارسال پیش دیپارتنمت داخل خدمت شبانه به هدف مسلکی سازی پولیس در مرکز تعلیمی ساتنمنان بلخ تشکیل یافت و پس از سپری نمودن آزمون تعدادی به این دیپارتمنت راه یافتند و امروز ثمره چهار سال زحمت و تحصیل شان را جشن گرفتند.
سمنوال کمال الدین یاور مسوول مرکز تعلیمی ساتنمنان بلخ می‌گوید که امروز 60 تن بشمول هشت بانو از دور اول دیپارتمنت داخل خدمت شبانه مرکز تعلیمی ساتنمنان بلخ دیپلوم شان را بدست آوردند.
بگفته وی، جامعه امروز به پولیس مسلکی نیازمند است و این دانش آموخته گان حال با دانش بالا و مسلکی می‌توانند خدمت بهتر و تاثیرگذار در جامعه داشته باشند.
درهمین حال شماری از دانش آموخته گان که فراغت شان را جشن گرفته اند می‌گویند، دروس مسلکی پولیس و قانون و مقررات بخش نظام را آموخته اند و افتخار دارند که پس از این وظایف شان را به گونه مسلکی و بهتر انجام می‌دهند.
گفتنیست که به گفته مسوولین مرکز تعلیمی ساتنمنان بلخ فردا برای بار دوم دیپارتمنت شبانه این مرکز با اخذ آزمون از نظامیان دانشجو می‌پذیرند.
خبرنگار: مهناز موزون