معلمین و مامورین پایین رتبه دولتی در سرپل خواستار یکسان شدن معاشات شان شدند

Bawar Media CenterJanuary 7, 2021369

امروز شماری از معلمین و مامورین پایین رتبه دولتی طی همایش و راه پیمایی مسالمت آمیز خواستار یکسان شدن معاشات و امتیازات شان گردیدند.
احمد نور خدیم زاده رئیس شورای منتخب معلمین ولایت سرپل به باور گفت، هدف از راه اندازی این گردهمایی دادخواهی در رابطه به یکسان سازی معاشات معلمین و مامورین پایین رتبه دولتی می‌باشد که دولت باید در این مورد توجه نموده و به خواسته‌های بر حق آنان پاسخ مثبت بدهد، در غیر آن دادخواهی شان را گسترش داده و دست به اعتصاب وظیفوی خواهند زد.
همچنان اشتراک کنندگان در این راه پیمایی شعارهای ما عدالت در اجرای حقوق مان می‌خواهیم، ما خواهان یکسان شدن معاش خود استیم و ما مسکن می‌خواهیم سر داده و قطع‌نامه سه ماده‌ای را به مقام ولایت سرپل تقدیم کردند که در این قطع‌نامه به افزایش حقوق مادی و معنوی شان تأکید شده است.
با این حال عبدالله اکبری رئیس سکتوری مقام ولایت سرپل حین تسلیمی این قطع‌نامه وعده سپرد که خواسته‌های آنان را به مقامات ذیصلاح می‌رساند.
این درحالی است که نمایندگان مردم در شورای ملی کشور نیز طرحی را در رابطه به یکسان سازی معاشات معلمین و مامورین پایین رتبه دولتی تصویب نموده و تأکید داشتند که تا دولت عملی شدن این طرح را در بودجه سال 1400 در نظر نگیرد طرح بودجه را رد می‌کنند.
خبرنگار: محمد یونس نعیمی