حشر عمومی پاک‌کاری در شبرغان راه‌اندازی شد

Bawar Media CenterJanuary 31, 2021288
jow

ادارۀ حفاظت از محیط زیست و شهرداری ولایت جوزجان با راه‌اندازی حشر عمومی در شهر شبرغان یک هزارودوصد تن متریک کثافت را از ۴۲ نقطۀ شهر انتقال دادند.
محمد هاشم رئیس، والی جوزجان با جمعی از مسئولین و کارکنان ادارات دولتی که تعداد شان به ده‌ها تن می‌رسید در این حشر عمومی شرکت نموده بودند.
خجسته قیام تلاش، رئیس ادارۀ حفاظت از محیط زیست جوزجان هدف کلی از راه‌اندازی حشر عمومی را ذهنیت‌دهی برای مردم در مورد انتقال کثافات از مناطق زندگی‌شان و توجه به امور تنظیفی عنوان می‌کند.
انجنیر محمد حسین صالح، شهردار شبرغان نیز گفت که امروز حداقل از ۴۲ نقطۀ شهر ۱۲صد تن متریک کثافت جمع‌آوری شده به بیرون از شهر انتقال داده شد.
مسئولین شهرداری شبرغان راه‌اندازی کار حشر را برای تنظیف امور شهری مهم خوانده از مردم خواستند تا در قسمت پاکی و صفایی شهر با ریاست شهرداری همکار باشند.
خبرنگار: فریده امینی نظری