توزیع مواد خوراکی به ۹۰ درصد باشندگان سمنگان

Bawar Media CenterFebruary 9, 202190
257_Samangan

مسئولین ریاست احیا و انکشاف دهات سمنگان می‌گویند که بیش از ۸۸ میلیون افغانی پول نقد را برای باشندگان سه ولسوالی حضرت سلطان، خرم و سارباغ و روی دوآب این ولایت توزیع می‌کنند.
انجنیر عبدالرب حکیمی، رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت سمنگان، می‌گوید که در سطح تمامی قریه‌های این سه ولسوالی سروی انجام شده است و برای ۹۰ درصد این باشندگان مواد خوراکی و غیرخوراکی توزیع می‌شود.
به گفتۀ حکیمی، هم اکنون ۲۱هزار خانواده در سه ولسوالی سمنگان از کمک‌های دسترخوان ملی کمک دریافت کرده اند و قرار است دامنه این کمک‌ها به زودی به دیگر ولسوالی‌های سمنگان نیز برسد.
در همین حال باشندگان سمنگان که از برنامۀ دسترخوان ملی کمک دریافت کرده اند، ابراز خرسندی می‌کنند.
جمعه خان، یک تن از باشندگان ولسوالی روی دوآب، می‌گوید از دولت خوش است که برای افراد فقیر کمک می‌کند. وی از دولت می‌خواهد تا روند کمک‌هایش را برای مردم بی‌بضاعت ادامه دهد.
برنامۀ دسترخوان ملی چندی قبل به اساس فرمان رئیس جمهور کشور در تمامی ولایت‌های کشور آغاز شد که به گفته مسئولین تمامی نقاط آسیب‌پذیر سمنگان زیر پوشش این برنامه قرار خواهند گرفت.
خبرنگار: شمس‌الدین میرزایی