کارمندان زن در ادارات دولتی بدخشان با مشکل نبود شیرخوارگاه و کودکستان‌ روبرو اند

Bawar Media CenterFebruary 16, 2021283
266_badakhshan

مسئولین امور زنان بدخشان می‌گویند که نبود شیرخوارگاه و کودکستان‌های محل کار از عمده‌ترین مشکلات کارمندان زن در ادارات دولتی به‌شمار می‌رود و آنان بارها این مشکل را با حکومت محلی بدخشان و نهادهای مربوط شریک ساخته اند.
آلینا غیاثی، رئیس امور زنان بدخشان، می‌گوید که شیرخوارگاه و کودکستان‌های محل کار از عمده‌ترین نیازهای کارمندان زن می‌باشد.
به گفتۀ رئیس امور زنان بدخشان، آنان تا هنوز دو شیرخوارگاه محل کار را در ریاست امور زنان و ریاست تربیۀ معلم این ولایت ایجاد کرده اند و در تلاش اند که با تشویق سایر ادارات، با هم‌کاری نهادهای کمک کننده و ادارۀ کار امور اجتماعی، بتوانند با ایجاد شیرخواگاه‌ها و کودکستان‌های محل کار مشکلات کارمندان زن را برطرف نمایند.
رئیس امور زنان بدخشان می‌افزاید: « شمار زیادی از کارمندان زن در نهادهای دولتی بدخشان به دلیل نبود کودکستان و شیرخوارگاه نا‌گزیر اند که برای شیردهی فرزندان شان روزانه چندین مرتبه به خانه بروند و یا در جریان وظیفه از شیردهی به کودکان شان منصرف شوند.»
مسئولین ادارۀ کار و امور اجتماعی بدخشان می‌گویند که آنان بر بنیاد کارشیوۀ ایجاد کودکستان‌ها و شیرخوارگاه‌ها در محل کار، آماده اند که اقدام به ایجاد شیرخوارگاه‌ها و کودکستان‌های محل کار نمایند.
فریبا فروتن، آمر امور اجتماعی ریاست کار و امور اجتماعی ولایت بدخشان می‌گوید که بسیاری از ادارات دولتی شرایطی را که برای ایجاد شیرخوارگاه‌ها و کودکستان‌ها که در کارشیوۀ ایجاد آن‌ها پیش‌بینی شده است، تکمیل کرده نمی‌توانند.
به گفتۀ وی بر بنیاد این کارشیوه، آن ادارات حکومتی می‌توانند اقدام به ایجاد کودکستان نمایند که حد اقل۱۵کودک از کارمندان زن را داشته باشند.
مسئول امور اجتماعی ادارۀ کار و امور اجتماعی بدخشان می‌افزاید که این اداره با شماری از نهادهای حکومتی گفت‌وگو کرده است تا بتوانند شیرخوارگاه‌ها و کودکستان‌ها را به گونۀ حوزه‌یی برای چندین اداره در یک محل ایجاد کنند.
بر بنیاد فقره اول ماده ۱۲۶ قانون کارکنان خدمات ملکی، ادارات دولتی مکلف اند جهت ایجاد فضای روحی آرام‌بخش و حصول اطمینان خاطر کارکنان زن، در محل کار شیرخوارگاه و کودکستان ایجاد نمایند.
خبرنگار: سمیع‌الله سیحون