گرامی‌داشت از هشت‌صدو‌پنجاهمین زادروز امیرعلی‌شیر نوایی در جوزجان

Bawar Media CenterFebruary 18, 202162
271_Jawezjan

از ۵۸۰ ‌مین زادروز امیر علی‌شیر نوایی و رسمی شدن زبان ازبیکی طی محفلی در شهر شبرغان بزرگداشت شد.
محمدعظیم، یک تن از اشتراک کنندگان این محفل، امیرعلی‌شیر نوایی را بزرگ‌مرد تاریخ، شخصیت چند بُعدی، شاعر، نویسنده و وزیر توانا خوانده و تأکید می‌کند که نوایی در تأمین عدالت اجتماعی و وحدت‌ ملی نمونۀ خوبی در تاریخ کشور می‌باشد.
کرامت‌الله عزیزی، یک تن از کارمندان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت جوزجان، در وصف نوایی گفت، او یک سیاست‌مدار برجسته، شاعر و متفکر این سرزمین بود.
امیر علی‌شیر نوایی شاعر عصر تیموریان، در سال ۸۴۴ ه ق در ولایت هرات به دنیا آمد، در سال ۹۰۶ ه ق دار فانی را وداع و در جوار آرامگاه گوهرشاد بیگم در خیابان هرات به خاک سپرده شده است.
امیر علی‌شیر نوایی در اشعار ترکی «نوایی» و در اشعار فارسی « فانی» تخلص می‌نمود.
از امیر علی‌شیر نوایی بیش از ۳۰ جلد کتاب و اثر به جا مانده که مهم‌ترین آن خمسه با ۶۴۰۰ بیت شعر می‌باشد.
خبرنگار: فریده امینی نظری