گفتمان صلح در بلخ راه‌اندازی شد

Bawar Media CenterFebruary 20, 2021316
274-Balkh

شورای اجتماعی برای تحکیم صلح، گفتمان دادخواهی را در پیوند به توقعات مردم افغانستان، به ویژه قربانیان جنگ، علما، زنان و جوانان از پروسۀ صلح در شهر مزارشریف راه‌اندازی نمود.
سوریا باور، مسئول شورای اجتماعی برای تحکیم صلح در بلخ، می‌گوید برای این که بتوانند خواسته‌ها و توقعات مردم را با مذاکره‌کننده‌ها شریک سازند، این گفتمان را دایر نمودند.
وی با ابراز نگرانی می‌افزاید که نه تنها زنان، بلکه اکثریت مردم افغانستان جایگاه و نقش خود را در میز مذاکره ندارند و خواسته‌های مردم تمثیل نمی‌شود. او می‌افزاید که دستاوردهای افغانستان به خطر مواجه است.
به گفته وی، تاکنون هیئت مذاکره‌کنندۀ دولت با طالبان نتوانسته‌ نقش خوب و کلیدی را بازی کند به همین دلیل در پروسۀ صلح پیشرفت وجود نداشته است.
درهمین حال، اشتراک‌کننده‌های این گفتمان می‌گویند که پس از آغاز گفتگوهای صلح بین‌الافغانی تاکنون از یک سو جنگ شدت یافته و ترورهای هدفمند افزایش پیدا کرده، و از سوی دیگر فقر و بیکاری دامن‌گیر مردم افغانستان شده است.
حمید عنایت، یک تن از عالمان دین، می‌گوید که مردم از ادامۀ این وضع به ستوه آمده‌اند و ناامنی‌ها به روان شان آسیب زده است و هر چه زودتر باید فرآیند گفتگوهای صلح با مردم شریک ساخته شود تا شاهد صلح و آرامش باشند.
بیش از یک سال می‌شود که نهادهای زیادی برای شریک‌سازی خواسته‌های مردم، به ویژه زنان، در گفتگوهای صلح برنامه‌هایی را در ولایات مختلف افغانستان راه‌‍اندازی کرده‌اند، اما تا هنوز معلوم نیست که ادامۀ این دادخواهی‌ها نتیجۀ مثبت را به همراه خواهد داشت یا نه.
خبرنگار: مهناز موزون