جغل‌اندازی ۹ کیلومترسرک در شهر ایبک سمنگان

Bawar Media CenterFebruary 24, 2021150
281_samanagan

مسئولین محلی سمنگان می‌گویند که مؤسسه جی‌آی‌زید کشور آلمان ۹ کیلومتر سرک را در داخل شهر ایبک احداث و جغل‌اندازی کرده است.
محمد داوود کلکانی، والی سمنگان، که در برنامۀ افتتاح این سرک صحبت می‌کرد، از کشور آلمان بابت همکاری‌هایش در بخش زیربنایی تشکری کرده و افزود که کار جغل‌اندازی سرک شهرک منقوطن شهر ایبک شش ماه پیش آغاز و امروز تکمیل گردید.
آقای کلکانی از دیگر کمک‌کننده‌ها نیز خواست که در بخش راه‌اندازی پروژه‌های انکشافی و زیربنایی سمنگان را کمک کنند.
از سوی دیگر، باشنده‌های سمنگان از بهر جغل‌اندازی سرک در مرکز ایبک ابراز خرسندی کرده و از کشورآلمان سپاسگزاری کردند.
آلمان از کشورهای‌ست که بیشتر در ساخت و ساز مکاتب و سرک در سمنگان سرمایه‌گذاری کرده است که پیش از این هم چند باب مکتب را به گونۀ معیاری در شهر ایبک و حومه‌های آن ساخته بود.
خبرنگار: شمس‌الدین میرزایی