افزایش ۸۲ درصدی عدم مصئونیت غذایی در بدخشان

Bawar Media CenterFebruary 27, 2021237
284_Badkhshan

مسئولین ادارۀ صحت عامۀ بدخشان می‌گویند که ارزیابی آنان از وضعیت دسترسی مردم به غذای مصئون نشان می‌دهد که نزدیک به ۸۲ درصد از ساکنان این ولایت به ویژه ساکنان ولسوالی‌های دوردست به غذای مصئون دسترسی ندارند.
به گفتۀ آنان، افزایش عدم مصئونیت غذایی از نگرانی‌های جدی است که صحت بسیاری از ساکنان این ولایت به ویژه مادران و کودکان را تهدید می‌کند.
نوشین گهر کریمی، معاون ادارۀ صحت عامۀ بدخشان، می‌گوید که دسترسی مردم به غذای مصئون با استندردهای علمی در این ولایت نا‌چیز است و شماری زیادی از ساکنان بدخشان با عدم مصئونیت غذایی روبرو اند.
معاون صحت عامۀ بدخشان می‌افزاید که بیکاری، فقر، نا‌امنی، بند شدن راه‌های مواصلاتی شمار زیادی از ولسوالی‌های بدخشان در فصل سرما، دسترسی مردم به غذای مصئون را محدود ساخته است و این امر سبب شده که مردم نتوانند به غذای کامل دسترسی داشته باشند.
باشنده‌گان بدخشان می‌گویند، دسترسی به غذای معیاری با استندردهای بهداشتی برای آنان ناممکن است، چون از یک سو توانایی اقتصادی در فراهم‌آوری این گونه غذا را ند‌ارند و از سوی دیگر منابع که بتوانند غذای مصئون را تهیه کنند در این ولایت وجود ندارد.
کیکاوس تکساری، مسئول مطبوعاتی ادارۀ کشاورزی بدخشان، می‌گوید که ارزیابی‌های صورت گرفته از چگونگی وضعیت دسترسی مردم به مواد غذایی مصئون نشان می‌دهد که میزان عدم دسترسی مردم به مصونیت غدایی در مقایسه به سال‌های گذشته افزایش یافته است.
به گفتۀ آقای تکساری، مصئونیت غذایی به حالتی از دسترسی مردم به غذا گفته می‌شود که تمام نیازمندی‌های بدن را برآورده کند و مطابق استتندردهای صحی، کمبود غذایی زمینه‌ساز برخی بیماری‌ها در بدن انسان نگردد.

مسئول مطبوعاتی ادارۀ کشاورزی بدخشان اما می‌گوید که با وجود این‌ همه مشکلات، برنامه‌های چون توزیع تخم‌های اصلاح شدۀ بذری، آموزش سیستم جدید کشاورزی به کشاورزان و هم‌چنان آماده‌گی‌ها برای کمک‌رسانی به افراد معروض به خطر عدم مصئونیت غدایی را به هدف مدیریت مصئونت غذایی در این ولایت روی دست دارند.
با این حال، مسئولین صحت عامۀ بدخشان می‌گویند که در پی افزایش عدم مصونیت غذایی در این ولایت، میزان مرگ و میر مادران نیز افزایش یافته است و آنان در تلاش اند که با جلب همکاری نهادهای کمک‌کننده بتوانند از افزایش میزان عدم مصئونیت غذایی جلوگیری کنند.
خبرنگار: سمیع‌الله سیحون