کارمندان ماین‌ پاکی از ملوث شدن ساحات جدید با ماین در زون شمال نگرانی دارند

Bawar Media CenterApril 4, 2021406
325_balkh

شمار از کارمندان ماین پاکی زون شمال، از ملوث شدن ساحات جدید با ماین دراین زون خبر داده و می‌گویند که در سال‌های اخیر به دلیل جنگ و ناامنی ساحات زیادی در این ولایت‌ها ماین فرش گردیده است.
مسؤلان می‌گویند که در یک سال اخیر، ۲۵۹ فرد ملکی از اثر انفجار ماین‌ها در پنج ولایت شمال، جان‌های شان را از دست داده و یا هم زخمی شدند.
سیدحسین؛ آمرعملیاتی زون شمال و شمالشرق دفتر هیلوتراست، می‌گوید که کارمندان این اداره با تمام مشکلات ساحات ملوث با ماین را پاک می‌نمایند اما به دلیل جنگ و ناامنی‌ها این ساحات دوباره از سوی گروه‌های درگیر جنگ ماین فرش می‌گردد.
وی می‌افزاید، در شرایط جنگی کار برای آنان دشوار بوده و نمی‌توانند به راحتی تمام ساحات ملوث با ماین را پاک سازند.
در همین حال محمد یوسف یوسفی؛ مسؤل دفتر ساحوی زون شمال ریاست انسجام هماهنگی تطهیر ماین اداره ملی مبارزه با حوادث، از این وضعیت نگران بوده، دخالت زورمندان در امور کاری، ملوث شدن ساحات جدید با ماین و موجودیت جنگ و ناامنی‌ها را از جمله چالش‌های فراراه این اداره می‌داند.
آقای یوسفی می‌افزاید هنوز هم در زون شمال، ۸۹ کیلومتر مربع ساحات ملوث با ماین می‌باشد که همه ساله از مردم قربانی می‌گیرد.
چهارم اپریل، برابرست با روز بین المللی آگهی از خطرات ماین‌ها و معاونت در امور ماین پاکی، و همه ساله این روز در افغانستان تجلیل گردیده و از مردم خواسته می‌شود که در زمینه پاک کاری ساحات ملوث با ماین، همکاری نمایند.
خبرنگار: مهناز موزون