زنی در جوزجان با بیک‌دوزی تأمین معیشت می‌کند

Bawar Media CenterApril 21, 2021238
342_Jawzjan

زنی در ولایت جوزجان از طریق بیک‌دوزی خانوادۀ هشت نفری خود را تأمین معیشت می‌کند و خواهان برقراری صلح در کشور است.
زهره نام دارد و مادر ۷ فرزند است. او که با حوصله‌مندی مصروف دوختن بیک‌ها به رنگ‌های مختلف است، می‌گوید که دو سال قبل در کورس‌های آموزشی که از سوی دفتر اکتید راه‌اندازی شده بود، شامل گردیده و حالا می‌تواند از طریق فروش بیک‌های دست‌ساخت خودش مخارج زندگی خانواده‌اش را فراهم کند.
زهره در یک ماه چهارصد بیک آماده می‌نماید و از هر بیک پنجاه تا شصت افغانی مفاد بدست می‌آورد که بیست تا سی‌هزار افغانی عاید یک ماهه‌اش می‌شود.
زهره از طرفین درگیر جنگ می‌خواهد تا دست از جنگ بردارند و در قسمت برقراری صلح دست به دست هم دهند.
در این حال انجنیر امان‌الله امین مسئول دفتر اکتید در ولایت جوزجان می‌گوید که طی دو سال گذشته در کورس‌های ۹ ماهۀ آموزشی توانسته‌اند برای سی‌وشش تن از زنان خانواده‌های بی‌بضاعت بیک‌دوزی را بیاموزانند. به گفتۀ او روآوردن زنان به این پیشه‌ها می‌تواند آن‌ها را در قسمت خودکفایی اقتصادی یاری رساند.
در حال حاضر نیز هژده زن شامل پروگرام آموزشی بیک‌دوزی اند که قرار است تا چهار ماه آینده دورۀ آموزشی شان به پایان برسد.
خبرنگار: فریده امینی نظری