اعتصاب کاری کارمندان مرکز تذکره الکترونیکی بغلان

Bawar Media CenterMay 3, 2021167
389_Baghlan

کارمندان مرکز تذکرۀ الکترونیکی ولایت بغلان امروز دست به اعتصاب کاری زدند.
احمدضیا، مدیر مرکز اول تذکره الکترونیکی بغلان می‌گوید که کارمندان این مرکز به دلیل عدم پرداخت معاشات شان دست به اعتصاب کاری زدند.
وی افزود از پنج ماه بدینسو معاشات شان پرداخت نشده است و در این ماه رمضان با مشکلات بد اقتصادی روبرو هستند.
وی می‌گوید که شماری کارمندان شان حتی از کرایۀ خانه و برق باقی هستند و زنده‌گی روزمرۀ شان را با دشواری به پیش می‌برند.
سهراب جید، مدیر مرکز دوم تذکره الکترونیکی می‌گوید که این مسئولیت والدین است تا برای فرزندان شان نفقه تهیه کنند، اما به دلیل عدم پرداخت معاشات آنان ناگزیراند که از هر راه ممکن برای فرزندان شان نفقه آماده کند و این امر سبب مهیا کردن زمینۀ فساد اداری خواهد شد.
کارمندان مرکز تذکرۀ الکترونیکی بغلان هوشدار می‌دهند در صورتی که وزارت مالیه به مشکلات موجود رسیده‌گی نکند به اعتصاب شان ادامه خواهند داد.
آنان در حالی دست به اعتصاب کاری زدند که روزانه صدها نفر برای گرفتن تذکرۀ الکترونیکی به این اداره مراجعه می‌کنند، اما در صورت که اعتصاب کاری آنان ادامه یابد روند پیشبرد کاری این پروسه متوقف و مراجعین با مشکلات گوناگون روبرو خواهند شد.