توزیع پول نقد به خانواده‌های آواره از جنگ در جوزجان

Bawar Media CenterMay 26, 2021176
419_Jowzjan

برای ۱۸۶ خانواده آواره از جنگ از سوی ریاست امور مهاجرین در جوزجان امروز پول نقد توزیع شد.
عبدالمالک رستمی، رئیس امور مهاجرین ولایت جوزجان می‌گوید که هزینۀ مجموعی این کمک‌ها بالغ بر یک میلیون و دوصد و هفتاد و چهارهزار و یک‌صد افغانی می‌شود که سهم هر خانواده مبلغ شش‌هزار و هشت‌صد و پنجاه افغانی می‌باشد.
به گفتۀ آقای رستمی این مبلغ از سوی مؤسسه هماهنگی کمک‌های انسانی آماده گردیده و برای خانواده‌های آواره از جنگ ولسوالی‌های فاریاب، سرپل و ولسوالی‌های ناامن جوزجان توزیع گردیده است.
شماری از خانواده‌هایی که از این کمک‌ها مستفید شده اند می‌گویند که در وضعیت دشوار قرار دارند و این گونه کمک‌ها باید افزایش یابد.
مسئولین می‌گویند خانواده‌هایی که از دریافت پول نقد مستفید شده اند پیش از این از سوی سازمان غذایی جهان نیز مواد غذایی دریافت کرده بودند.
خبرنگار: فریده امینی نظری