بیش از ۱۰۷ معلول از مرکز بازتوانی کمیته سویدن در بلخ فراغت حاصل کردند

Bawar Media CenterMay 27, 202170
421_Balkh

محراب الدین کمال مسوول بخش تعلیمات خاص مرکز بازتوانی کمیته سویدن در بلخ می‌گوید که به تعداد ۱۰۷ تن از افراد دارای معلولیت در بخش‌های آموزش زبان اشاره، خط بریل، جهت یابی و مهارت‌های روزمره طی سه سال آموزش دیده اند و حال می‌توانند به مکاتب دولتی جذب شوند.
بگفته وی، امروز در ولایت‌های جوزجان و سمنگان ۱۳۲ تن دیگر نیز از این دوره‌های آموزشی سند فراغت بدست آوردند.
آقای کمال می‌گوید، نهاد‌ها تا حد توان و ساحه تحت پوشش شان کار می‌کنند اما در ساحات که فعالیت ندارند معلولین هستند که به خدمات و آموزش دسترسی ندارند و زمینه جذب شان به مکاتب نیست.
درهمین حال معلولین که توانایی خواندن و نبشتن خط بریل را فرا گرفتند با ابراز خرسندی می‌گویند که بار دوش جامعه نمی‌شوند و با فراگیری علم می‌توانند آینده خوب و درخشان داشته باشند.
این درحالیست که به گفته مسولین کمیته سویدن در شمال، از سال ۲۰۱۰ به اینسو ۲۱۷۱ تن از معلولین را در سه ولایت تحت پوشش شان باز توان ساخته و جذب مکاتب دولتی شده اند که ۴۵ فیصد شان را بانوان تشکیل می‌دهند.
خبرنگار: مهناز موزون