چهارشنبه, 20 قوس 1398

ولسوالی بلخاب ولایت سرپل

ولسوالی بلخاب ولایت سرپل

عکاس: سرور عمار