سه شنبه, 11 قوس 1399

سربازان دلیر افغان قلب مملو از عاطفه و انسانیت دارند

سربازان دلیر افغان قلب مملو از عاطفه و انسانیت دارند.