جمعه, 09 جوزا 1399

چگونگی ختم روند رای‌دهی و رضایت مردم جوزجان از پروسه‌ی انتخابات ریاست جمهوری 1398

چگونگی ختم روند رای‌دهی و رضایت مردم جوزجان از پروسه‌ی انتخابات ریاست جمهوری 1398