چهارشنبه, 20 قوس 1398

چگونگی ختم روند رای‌دهی و رضایت مردم جوزجان از پروسه‌ی انتخابات ریاست جمهوری 1398

چگونگی ختم روند رای‌دهی و رضایت مردم جوزجان از پروسه‌ی انتخابات ریاست جمهوری 1398