خپل وړانديزونه موږ ته راولېږئ - باور رسنیز مرکز


مزارشریف ، افغانستان

93707504370+

info@bawar.af

    نوم *

    بریښنالیک *

    پیغام