د برنامو لیست
 • بامداد
  08:00:00
 • خنده سرا
  10:00:00
 • تل
  10:00:00
 • بامداد خوش
  11:00:00
 • قندیل
  13:00:00
 • اسرار
  21:00:00
رادیو ۹۵.۸ اف‌ام